3CM arap ak nagyşly şlýapa

Gysga düşündiriş:

3CM arap nagyşly şlýapa, ak. Keýp + mata, geýeniňizden soň ýumşak we rahat, şlýapa geýiň we soňra hijap geýiň, howanyň geçirijiligi has gowudyr, ulularyň ululygy: 54-58CM, çagalar: 50-53CM, roman we üýtgeşik stil.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

▲ Haryt maglumatlary:

Softumşak poliester, dem alýan, rahat, ýumşak we ýakyn.
Material: ýumşak poliester, dem alýan, rahat, ýumşak we ýakyn.
Ölçegi: kelläniň aýlawy 56-60 sm
Paket öz içine alýar: 1 bölek x şlýapa
Qualityokary hilli --- Poliester garylan pagta mata, der siňdiriji we dem alýan, namaz üçin örän amatly.
Elastik zerur bolanda gönüden-göni açylýar we kellä geýiň. Ulanylmaýan mahaly aňsatlyk bilen bukulyp, jübiňize salyp bolýar.
4 ululyk --- Özüňize laýyk gelýänini saýlamak üçin 3 reňk we 4 ululyk hödürleýäris. Kelläniň aýlawy: 56 sm / 22 dýuým, 57 sm / 22,4 dýuým, 58 sm / 22,8 dýuým, 59 sm / 23.2 dýuým (islege görä).
Arassalamak aňsat --- sizi ultramelewşe şöhlelerinden, günüň ýanmagyndan we ş.m. gowy gorap biler we suw bilen ýuwup bilersiňiz.
Amatly - mata gaty inçe, gaty pes duýgy döredýär, bu şlýapalar hatda beýleki eşikleriň ýa-da motosikl kaskalarynyň aşagynda rahat we aňsat geýilip bilner.
Kelläňize laýyk ululygy saýlaň. Satyn alyjy sargyt goýmazdan ozal kelläniň ululygyny dogry ölçemeli. Saçlary galyň ýa-da uzyn bolan adamlar, kellesi dogry gabat geler ýaly goşmaça 0,5 dýuým gapak sargyt etmeli bolup bilerler. Gowy musulman sowgady.
Wagtdan peýdalanyň: adaty musulman hijap, köp ulanylýar. Gurak ýerlerde köp bolýar, sebäbi güne ýanmagyň, tozanyň we gumyň öňüni alýar. Köp ulanylyş daşky gurşawy goramak bilen bir hatarda aw, atyş, gezelenç, daga çykmak, motosikl sürmek, paýtbol oýunlary ýa-da açyk howada işlemek bilen baglanyşyklydyr.

▲ Esasy maglumatlar:

Nesil:

Ulular

Jyns:

Erkek

Material:

100% poliester, poliester

Ölçegi:

54-58 sm, 54 * 58 dýuým ýa-da özleşdirilen

Stil:

Surat

Nusga:

Nagyşlanan

Gelip çykyşy:

Jiangsu, Feng okrugy

Önümiň ady:

Arap şlýapa

Reňk:

Ak we reňk

Logotip:

Hususylaşdyrma alyň

Aýratynlyklary:

Nagyşlanan

Hil:

Qualityokary hilli

Şlýapa stili:

Tegelek

OEM / ODM:

Örän meşhur

▲ Üpjünçilik kuwwaty:

Aýda takmynan 1 million


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary