Biz hakda

logodetal

Sýuzhou Çinlong etnik makalalar ş. 2006-njy ýylyň mart aýynda döredildi. Welaýat halk hökümeti tarapyndan tassyklanan bütinleý daşary ýurt kärhanasy. Demirgazyk Jiangsu şäherindäki etnik eşik önümleriniň iň uly önümçilik bazasydyr. Hytaý Halk Banky, "On birinji bäşýyllyk meýilnama" döwründe tutuş ýurt boýunça etnik azlyklaryň aýratyn zerur önümleri üçin bellenen önümçilik kärhanasy hökmünde bellendi. Kompaniýanyň hasaba alnan maýasy 154,898 ABŞ dollary. Esasan Saud Arabystanynyň nagyşly şapkalaryny, deşikli nagyşly şlýapalary, trikota cap şapkalaryny, neýlon şapkalaryny, Umman şapkalaryny, örülen şapkalary, ak selbini, quakkard selbisini, TR çap edilen selbini, Arap eşigini, eşik we eşik ýaly eşikleri öndürýär we işleýär jübüler we ýorgan-düşeklere çokunmak.

1632619225(1)
about us
3
about us

Kompaniýanyň ösüşi üçin peýdaly pikirleri we teklipleri ýygnamak üçin dürli kanallar arkaly müşderileriň pikirlerini we tekliplerini ýygnamak üçin hünärmen bölümi bar we kompaniýa bazara laýyk wagtynda düzediş girizýär.

Müşderilere ideg we tehniki hyzmat meýilnamalaryny ýerine ýetiriň we müşderileriň isleglerini ýuwaş-ýuwaşdan gowulaşdyryň we gaýdyp barmak we esasy müşderiler bilen aragatnaşyk arkaly müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyryň. Dürli sebit bazarlarynda müşderileriň önümlerimiz we hyzmatlarymyz baradaky pikirlerine düşüniň, şonuň üçin dürli sebit bazarlarynda meseleleri wagtynda tapyp we çözüp bileris we hyzmat başlangyjyny ösdüreris.

Bu kompaniýa 2007-nji ýylyň mart aýynda resmi taýdan öndürilip başlandy we häzirki wagtda 200-den gowrak işden çykarylan işçini (şol sanda 48 azlyk işgäri) ​​özüne çekdi we 50 sany uly göwrümli keşdeli maşyn, 200-den gowrak ownuk emele getiriji maşyn, elektrik tikin maşynlary bar we ş.m. 500,000 dürli maşyn nagyşly gapaklary we 200,000 şarf öndürýär. Satuwyň ýyllyk girdejisi 20 million ýuandan, girdeji we salgyt 500 000 ýuandan, walýuta girdejisi bolsa 3 million ABŞ dollaryndan gowrak.

Kompaniýa tehnologiki innowasiýalara üns berýär we halkara bazaryny yzygiderli ösdürýär. Täze döredilen 12 görnüşli etnik eşikler we nagyşly şlýapalar Saud Arabystanyna, Birleşen Arap Emirliklerine, Kuweýt, Al Algerir, Yemenemen, Türkiýe, Malaýziýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär we içerde we daşary ýurtlarda (esasanam şular ýaly sarp edijiler tarapyndan gowy görülýär) ybadat etmek üçin Saud Arabystanyna gidýänler).