Deşikli we deşiksiz arap reňkli nagyşly şlýapa

Gysga düşündiriş:

Kompýuter reňkli nagyşly şlýapalar, dürli reňkler, esasan ak, musulman erkekleriň her gün geýýän, ulularyň ululygy: 54-58CM, çagalar: 50-53CM, moda, musulman şlýapalarynyň modasyna ýolbaşçylyk edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

▲ Haryt maglumatlary:

Reňkli arap şlýapalary ýokary dykyzlykly himiki süýümli matalardan ýasalyp, ýokary derejeli kompýuter keşdeli maşynlar bilen ajaýyp nagyşlar, soňra bolsa el kesmek, tikmek, gözden geçirmek, gaplamak we beýleki amallar. Önümler esasan musulman erkekler üçin gündelik durmuşda ybadat etmek ýa-da geýmek üçin ulanylýar. Biziň kompaniýamyz köp ýyllyk iş tejribesi bolan nagyş öndürijisi dürli nagyşlary ýasaýar. Theyllaryň dowamynda öndürilen nagyşlar içerde we daşary ýurtlarda musulmanlar tarapyndan gowy görülýär. Şeýle hem, nusgalara görä düzülip bilner. Indi aýda 1 milliondan gowrak arap şlýapa öndürip biler.

100% pagta
Gündelik ulanmak üçin möwsümleýin esbaplar - softumşak pagta tomusda ulanmak üçin ajaýyp, deriňiziň dem almagyna mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde sowuk günlerde ýeterlik ýylylyk berýär. Pagtanyň başga bir artykmaçlygy, özüni dezodizasiýa edip bilýär, şonuň üçin poliester ýaly emeli materiallardan has az ýuwulmagy talap edýär.
Üýtgeşik dizaýn - Deşikli we deşiksiz bu arap reňkli nagyşly şlýapa özboluşly we ýokary moda ýeridir. Şeýle hem owadan we ýönekeý bolmak isleýän gündelik jenaplara ýüzlenýäris. Elbetde, gyzykly moda bilen meşhur bolmagy halaýarys, ýöne ýönekeýlikde mydama gözelligiň bardygyny ýatdan çykaralyň
Tebigy materiallardan ýasalan deriňiz üçin peýdaly - bu tötänleýin şlýapa 100% pagtadan ýasalýar we çyglylygy aýyrýan we kelläniň temperaturasyny kadalaşdyrýan tomusda ulanmak üçin amatly. Cottonöne pagta süýümleri hakda zat, gyş üçin hem amatly; ýyly möwsümde iň oňat zatlary ýyly saklamak bilen ajaýyp görünýär
Anti-statik, öz-özüni dezodizasiýa edýän pagta ys töwekgelçiligini azaldyp, suwy siňdirip biler, sebäbi iň erbet zadyň petit noýbasydygyny hemmämiz bilýäris! Şeýle hem saçyňyzdaky kynçylyklary gapyda goýup bilersiňiz, sebäbi Doudou-nyň statiki häsiýetleri bar, erbet gün hakda alada etmegiň zerurlygy ýok
Lighteňil we çeýe nagyşly şlýapalar ajaýyp laýyk we arassa konturlary üpjün etmek üçin niýetlenendir. Elbetde, bizde däli moda tendensiýalary bar, ýöne her kime laýyk gelýän nusgawy we ýönekeý dizaýnlara elmydama ýokary baha berýäris.

▲ Esasy maglumatlar:

Nesil:

Ulular

Jyns:

Erkek

Material:

100% poliester, poliester

Ölçegi:

54-58 sm, 21-23 dýuým ýa-da özleşdirilen

Stil:

Musulman stili

Nusga:

Nagyşlanan

Gelip çykyşy:

Jiangsu, Feng okrugy

Önümiň ady:

Arap şlýapa

Reňk:

Ak we reňk

Logotip:

Hususylaşdyrma alyň

Aýratynlyklary:

Nagyşlanan

Hil:

Qualityokary hilli

Şlýapa stili:

Tegelek

OEM / ODM:

Örän meşhur

▲ Üpjünçilik kuwwaty:

Aýda takmynan 1 million


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary