54-58CM arap trikota Hat şlýapa

Gysga düşündiriş:

Arap trikota hat şlýapa, dürli nagyşlar we reňkler, ululygy: 54-58CM, adatça musulmanlaryň gündelik eşikleri üçin amatly we owadan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

▲ Haryt maglumatlary:

Reňkli arap şlýapalary ýokary dykyzlykly himiki süýümli matalardan ýasalyp, ýokary derejeli kompýuter keşdeli maşynlar bilen ajaýyp nagyşlar, soňra bolsa el kesmek, tikmek, gözden geçirmek, gaplamak we beýleki amallar. Önümler esasan musulman erkekler üçin gündelik durmuşda ybadat etmek ýa-da geýmek üçin ulanylýar. Biziň kompaniýamyz köp ýyllyk iş tejribesi bolan nagyş öndürijisi dürli nagyşlary ýasaýar. Theyllaryň dowamynda öndürilen nagyşlar içerde we daşary ýurtlarda musulmanlar tarapyndan gowy görülýär. Şeýle hem, nusgalara görä düzülip bilner. Indi aýda 1 milliondan gowrak arap şlýapa öndürip biler.

▲ Esasy maglumatlar:

Nesil:

Ulular

Jyns:

Erkek

Material:

100% poliester, poliester

Ölçegi:

54-58 sm, 21-23 dýuým ýa-da özleşdirilen

Stil:

Musulman stili

Nusga:

Nagyşlanan

Gelip çykyşy:

Jiangsu, Feng okrugy

Önümiň ady:

Arap şlýapa

Reňk:

Ak we reňk

Logotip:

Hususylaşdyrma alyň

Aýratynlyklary:

Nagyşlanan

Hil:

Qualityokary hilli

Şlýapa stili:

Tegelek

OEM / ODM:

Örän meşhur

▲ Üpjünçilik kuwwaty:

Aýda takmynan 1 million

Whiteumşak ak pagta arap trikota Hat şlýapa. Amatly elastik açyk trikota and we berk trikota combination kombinasiýasynyň dizaýny 100% pagta barmak kepkasy. Arapdan trikota Hat şlýapa ýokary hilli. Ulularyň we çagalaryň ululyklaryny saýlamaly. Childrenaş çagalar üçin çagalar üçin Kiçijik, çagalar üçin XS ýa-da XXS saýlamagy maslahat berýäris. Seresaplyk maslahaty: el bilen ýuwuň we guratmak üçin asyň.

Özboluşly elde dokalan berk pagta kufi şlýapa
Çäkli neşir üçin amatly we ýumşak duýgy
XXS-den 2XL-e çenli 7 ululyk bar
Guramak ýa-da gury arassalamak üçin el bilen ýuwmak / asmak maslahat berilýär
Keçeli adamlar, erkekler we aýallar üçin amatly

Eltip bermek maglumatlary **** Adatça harytlary şol bir gün ýa-da ertesi iş güni iberýäris. Zeper ýetmezligi we dogry eltilmegini üpjün etmek üçin önümleri seresaplylyk bilen gaplaýarys. Sargytlaryň köpüsi USPS arkaly iberilýär, ýöne käbirleri müşderimiziň barjak ýerine elýeterliligine we iberilýän wagtyna baglylykda FedEx ýa-da UPS arkaly iberilýär. Specialörite hyzmatlar gerek bolsa, islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigimizi anyklamak üçin sargyt goýmazdan ozal biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary