Reňkli kompýuter nagyşlanan musulmanlara ybadat şlýapa

Gysga düşündiriş:

Ak we reňkli kompýuter nagyşly şlýapalar, musulman erkekler tarapyndan her gün geýilip bilner, ulularyň ululygy: 54-58CM, çagalar: 50-53CM, özüňizi gowy duýuň, dürli etnik nagyşlar, sebäbi bahasy arzan, satuw mukdary Saud Arabystany we Afrika ýaly musulman ýurtlarynyň köpüsine eksport.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

▲ Haryt maglumatlary:

Reňkli arap şlýapalary ýokary dykyzlykly himiki süýümli matalardan ýasalyp, ýokary derejeli kompýuter keşdeli maşynlar bilen ajaýyp nagyşlar, soňra bolsa el kesmek, tikmek, gözden geçirmek, gaplamak we beýleki amallar. Önümler esasan musulman erkekler üçin gündelik durmuşda ybadat etmek ýa-da geýmek üçin ulanylýar. Biziň kompaniýamyz köp ýyllyk iş tejribesi bolan nagyş öndürijisi dürli nagyşlary ýasaýar. Theyllaryň dowamynda öndürilen nagyşlar içerde we daşary ýurtlarda musulmanlar tarapyndan gowy görülýär. Şeýle hem, nusgalara görä düzülip bilner. Indi aýda 1 milliondan gowrak arap şlýapa öndürip biler.

100% pagta
Reňkli kompýuter nagyşlanan musulmanlara ybadat şlýapa
Açyň we ýapyň, diňe el ýuwuň
Owadan reňkli kompýuter keşdeleri - täze ýokary hilli Musulmanlara ybadat şlýapa stiliniň merkezinde bezelen özboluşly keşdeli trikota lovey gowy görersiňiz. Musulman ybadat şlýapa gulagyňyzyň üstünde ýerleşip, saç düzümleriniň köpüsine laýyk gelýär
ALhli Tebigy Pagta-Sintetiki matalar gijilewükli we dem alyp bilmeýän bolup biler. Naturalhli tebigy pagta matalarymyz ýylyň dowamynda ulanmak üçin ajaýyp, sebäbi yssy tomusda çyglylygy çykarýar we sowuk gyşda ýylylygy siňdirmäge kömek edýär.
Pes açar-Müşderileriň köpüsi, pes açar dizaýn sebäpli, bu ýapgylary kaska asmak, pijama ýa-da himiýa terapiýasy ýaly ulanmagy halaýandyklaryny aýdýarlar. Closeakyn we ýumşak gurluşymyz, kelleli kelleler, duýgur kelleler we saç düzüminiň ähli görnüşleri üçin ajaýyp.
Arza: Gurban baýramy, Remezan, doga, Namaz dabarasy, gündelik ulanylyş ýa-da beýleki ajaýyp wakalar üçin gowy musulman sowgatlary.

▲ Esasy maglumatlar:

Nesil:

Ulular

Jyns:

Erkek

Material:

100% poliester, poliester

Ölçegi:

54-58 sm, 21-23 dýuým ýa-da özleşdirilen

Stil:

Musulman stili

Nusga:

Nagyşlanan

Gelip çykyşy:

Jiangsu, Feng okrugy

Önümiň ady:

Arap şlýapa

Reňk:

Ak we reňk

Logotip:

Hususylaşdyrma alyň

Aýratynlyklary:

Nagyşlanan

Hil:

Qualityokary hilli

Şlýapa stili:

Tegelek

OEM / ODM:

Örän meşhur

▲ Üpjünçilik kuwwaty:

Aýda takmynan 1 million


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary