Musulman çagalar üçin ýetginjekler we ulular üçin hijap şlýapa

Gysga düşündiriş:

Turbanyň şlýapalary esasan selle we şlýapadan ýasalýar. Olar esasan musulman çagalar, ýetginjekler we ulular üçin amatlydyr. Simpleönekeý we owadan, şlýapa geýmek, soň bolsa selle geýmek zerurlygyny aradan aýyrýar. Bu owadan we atmosferaly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

▲ Haryt maglumatlary:

Reňkli arap şlýapalary ýokary dykyzlykly himiki süýümli matalardan ýasalyp, ýokary derejeli kompýuter keşdeli maşynlar bilen ajaýyp nagyşlar, soňra bolsa el kesmek, tikmek, gözden geçirmek, gaplamak we beýleki amallar. Önümler esasan musulman erkekler üçin gündelik durmuşda ybadat etmek ýa-da geýmek üçin ulanylýar. Biziň kompaniýamyz köp ýyllyk iş tejribesi bolan nagyş öndürijisi dürli nagyşlary ýasaýar. Theyllaryň dowamynda öndürilen nagyşlar içerde we daşary ýurtlarda musulmanlar tarapyndan gowy görülýär. Şeýle hem, nusgalara görä düzülip bilner. Indi aýda 1 milliondan gowrak arap şlýapa öndürip biler.

Softumşak poliester, dem alýan, rahat, ýumşak we ýakyn.
Material: ýumşak poliester, dem alýan, rahat, ýumşak we ýakyn.
Arap ýaşlary pagta şarf Arap ýaşlar pagta şarf Arap ýaşlar pagta şarf Arap şarf, reňk: ak fon sogan, ak fon ak gül, aýratynlyklary: 38 dýuým-48 dýuým, gaplama: 1 / sumka. 1 onlarça / guty. Daşary söwda üçin 10 onlarça / standart gap. Şeýle hem kompaniýamyz arap mercerizlenen pagta selbisi, Arap harby selbisi, Arabat şarfy, arap ýüň keşdeli şarf we ş.m. arap önümlerini üpjün edýär.

▲ Esasy maglumatlar:

Nesil:

Ulular

Jyns:

Erkek

Material:

100% poliester, poliester

Ölçegi:

54-58 sm, 21-23 dýuým ýa-da özleşdirilen

Stil:

Musulman stili

Nusga:

Nagyşlanan

Gelip çykyşy:

Jiangsu, Feng okrugy

Önümiň ady:

Arap şlýapa

Reňk:

Ak we reňk

Logotip:

Hususylaşdyrma alyň

Aýratynlyklary:

Nagyşlanan

Hil:

Qualityokary hilli

Şlýapa stili:

Tegelek

OEM / ODM:

Örän meşhur

▲ Üpjünçilik kuwwaty:

Aýda takmynan 1 million

Haýsydyr bir kemçiligi we zyýany gizlemän, ähli önümlerimizi aç-açan suratlandyrmaga çalyşýarys. Şeýle hem, satyn almazdan ozal müşderilerimize has gowy pikirler bermek üçin mümkin boldugyça ýokary hilli suratlar ýasaýarys. Şonuň üçin suratlara we düşündirişlere gowy göz aýlaň. köp sagbol
Ussatlyk ajaýyp, ellik gabat gelýär we ony geýeniňizde kelläňiziň ýokarsyna belli bir ygtyýar elementini goşýar. Birkemsiz!

Bellik: Halkara sargytlar üçin:
Satyn almazdan ozal ýurduňyzyň / sebitiňiziň gümrük we nyrh düzgünlerini barlamagy maslahat berýäris. Hytaýda satyjy hökmünde nyrhlaryň ýa-da mukdarlaryň alynjakdygyny öňünden aýdyp bilmeris. Salgytlaryň we salgytlaryň bahasy tutuşlygyna müşderilerimiziň jogapkärçiligidir. Specialörite hyzmatlar gerek bolsa ýa-da ýük daşamak syýasatymyz hakda soraglaryňyz bar bolsa, sargyt goýmazdan ozal biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň