Kufiler we doga şlýapa

Erkekler üçin kufi geýmek musulmanlaryň iň tanalýan ikinji aýratynlygy we birinjisi elbetde sakgal. Kufi musulman eşiklerini kesgitleýän eşik bolansoň, musulman erkek kişä her gün täze köýnek geýip biler ýaly köp kufiniň bolmagy peýdalydyr. Musulman Amerikalylarda, dürli trikota and we nagyşly kufi şlýapalaryny goşmak bilen, siziň saýlamagyňyz üçin onlarça stilimiz bar. Amerikaly musulmanlaryň köpüsi olary Muhammet pygambere (sallallahu aleýhi wesellem) yzarlamak üçin geýýärler, beýlekiler bolsa jemgyýetde tapawutlanmak we musulman hökmünde tanalmak üçin kufi geýýärler. Sebäbiňiz näme bolsa-da, ähli ýagdaýlara laýyk stillerimiz bar.
Kufi näme?
Kufiler musulman erkekler üçin adaty we dini hijapdyr. Söýgüli pygamberimiz Muhammet (sallaLlahu aleýhi we sellem) adaty wagtlarda we ybadat wagtynda kellesini ýapmaga öwrenişdi. Dürli kyssaçylaryň köp hadyslary, esasanam namaz okaýarka Muhammetiň kellesini ýapmakdaky yhlasyny görkezýär. Köplenç kufi şapka we hijap geýýär we köplenç ýoldaşlarynyň kellesini ýapmazdan hiç zat görmändigi aýdylýar.

Allatagala Gurhanda bize şeýle diýýär: “Allahyň Resuly şübhesiz size ajaýyp mysal berýär. Her kim Allany hemişe ýada salýan Allaha we ahyryna umyt baglaýar. ” (33:21) Köp beýik alymlaryň hemmesi bu aýaty Muhammet pygamberiň (sallaLlahu aleýhi we sellem) özüni alyp barşyna öýkünmek we taglymatlaryny amal etmek üçin bir sebäp hasaplaýarlar. Pygamberiň özüni alyp barşyna öýkünip, onuň ýaşaýyş durmuşyna has ýakynlaşmaga we durmuşymyzy arassalamaga umyt baglap bileris. Öýkünmek, söýgi amaldyr we Pygambere söýýänler Alla tarapyndan bereket alarlar. Alymlaryň kelläni ýapmak hadys ýa-da diňe bir medeniýetdigi barada dürli pikirler bar. Käbir alymlar söýgüli pygamberimiziň amalyny Sünnet Ibada (dini ähmiýetli amal) we Sünnet al-adada (medeniýete esaslanýan amal) diýip hasaplaýarlar. Alymlar bu çemeleşmäni dowam etdirsek, Sünnet Ibada bolsun ýa-da Sünnet Ada bolsun, sylaglanarys diýýärler.

Näçe dürli kufiler bar?
Kufiler medeniýet we moda ugurlary boýunça tapawutlanýar. Esasan, kellä ýakyn gabat gelýän we günüň öňüni almak üçin uzalýan gyrasy bolmadyk islendik kapoty kufi diýip atlandyryp bolar. Käbir medeniýetlerde topi ýa-da kopi, käbirleri bolsa takiýa ýa-da tupi diýýärler. Näme diýseňizem, umumy görnüş birmeňzeş, ýokarky şlýapa bezeg we jikme-jik nagyş işleri bolmagy ähtimal.

Kufiniň iň gowy reňki näme?
Köp adam gara kufi kellesi ýapgylaryny saýlasa-da, käbir adamlar ak kufileri saýlaýarlar. Muhammet pygamberiň (sallallahu aleýhi wesellem) beýleki zatlardan aky gowy görýändigi aýdylýar. Özüne laýyk bolsa, reňkiň çägi ýok. Kufi gapaklaryny mümkin bolan reňklerde görersiňiz.

Musulmanlar näme üçin kufi geýýärler?
Musulmanlar, esasan, Taňrynyň iň soňky we soňky habarçysy - Muhammet pygambere (sallallahu aleýhi wesellem) we amallaryna haýran galýandyklary üçin kufi geýýärler. Hindistan, Päkistan, Bangladeş, Owganystan, Indoneziýa we Malaýziýa ýaly Aziýa ýurtlarynyň köpüsinde baş örtmek takwalygyň we dini ynançlaryň alamaty hasaplanýar. Musulmanlaryň başgaplarynyň görnüşi, reňki we stili dürli-dürli bolýar. Şol bir kufi diýmek üçin dürli atlary ulanyň. Indoneziýada oňa Peci diýýärler. Urduurduň esasy musulman dili bolan Hindistanda we Pakistanda oňa Topi diýýärler.

Musulman Amerikalylaryň saýlamagyndan lezzet alarsyňyz diýip umyt edýäris. Gözleýän stiliňiz bar bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.


Iş wagty: Iýun-03-2019