Ak don hakda azajyk bilim

Araplar hakda däp bolan täsirimiz, erkek kellä geýilýän ak, aýal bolsa örtükli gara donly. Bu hakykatdanam has arap geýimidir. Adamyň ak donuna arap dilinde "Gundura", "Dish Dash" we "Gilban" diýilýär. Bu atlar dürli ýurtlarda dürli atlar bolup, aslynda şol bir zat, Aýlag ýurtlary köplenç birinji sözi, Yrak we Siriýa ikinji sözi, Müsür ýaly Afrika Arap ýurtlary üçünji sözi ulanýarlar.

Nowakyn Gündogarda ýerli zalymlaryň köplenç geýýän arassa, ýönekeý we atmosferaly ak eşikleri ata-babalaryň eşiklerinden emele gelýär. Hundredsüzlerçe, hatda müňlerçe ýyl ozal olaryň eşikleri takmynan birmeňzeşdi, ýöne şol döwürde ekerançylyk we maldarçylyk jemgyýetinde egin-eşikleri häzirki döwürden has arassa. Aslynda, häzirem oba ýerlerinde işleýänleriň köpüsine ak eşigini arassa saklamak kyn düşýär. Şonuň üçin ak donuň dokumasy we arassalygy esasan hökümdir. Adamyň durmuş ýagdaýynyň we jemgyýetçilik ýagdaýynyň ýüze çykmagy.

Yslamda adalatlylygyň güýçli reňki bar, şonuň üçin baýlygyňy eşikde görkezmek maslahat berilmeýär. Aslynda garyplar bilen baýlaryň arasynda gaty aç-açan tapawutlar bolmaly däldir. Şonuň üçin bu açyk ak halk köpçüligi tarapyndan kem-kemden kabul edilýär, ýöne bu taglymat ahyrsoňy amala aşar. Diňe taglymat, näçe kiçigöwünli bolsa-da, birmeňzeş geýinmek, abadançylyk we garyplyk hemişe görkeziler.

Araplaryň hemmesi beýle geýinmeýär. Doly hijap we ak eşikler esasan Saud Arabystany, Katar, Bahreýn, BAE we Kuweýt ýaly ýurtlarda jemlenendir. Yraklylar hem resmi ýagdaýda geýýärler. Dürli ýurtlarda hijabyň görnüşleri birmeňzeş däl. Sudanlylaryň hem şuňa meňzeş eşikleri bar, ýöne seýrek ýagdaýda hijap geýýärler. Köplenç ak şlýapa geýýärler. Ak şlýapanyň stili biziň ýurdumyzdaky Hui raýatlygyna meňzeýär.

Hijap oýny dürli arap ýurtlarynyň arasynda tapawutlanýar
Meniň bilşime görä, arap erkekleri şeýle eşik geýenlerinde, adatça diňe biline mata tegelek örtýärler we ýokarky bedenine esas bolan ak futbolka geýýärler. Umuman, içki eşik geýmeýärler we köplenç içki eşik geýmeýärler. Lightagtylygyň ýitmegi ähtimallygy bar. Şeýlelik bilen howa aşakdan ýokara aýlanýar. Hotakyn Gündogaryň yssysy üçin şular ýaly ak şöhlelendiriji we howaly geýim, denim köýneklerinden has salkyn we oňaýsyz derlemegi hem ep-esli derejede ýeňilleşdirýär. Hijap barada aýdylanda bolsa, soňundan polotensanyň kellesine dakylanda, iki tarapdan öwüsýän şemalyň aslynda howa basyşynyň üýtgemeginiň täsiri bolup biljek salkyn şemaldygyna göz ýetirdim. Şeýdip, men olaryň hijabyny örtmegiň usulyna düşünip bilerin.

Aýallaryň gara eşikleri barada aýdylanda bolsa, köplenç yslam taglymatlarynda "saklanmak" meýli bolan käbir düzgünlere esaslanýar. Aýallar deriniň we saçyň täsirini azaltmalydyrlar, geýimler aýallaryň bedeniniň çyzgylaryny azaltmalydyr, ýagny gowşaklyk iň gowusydyr. Köp reňkleriň arasynda gara iň oňat örtük effektine eýe bolup, erkekleriň ak donuny doldurýar. Ak-gara oýun baky nusgawy bolup, ýuwaş-ýuwaşdan adata öwrüldi, ýöne hakykatda aýallaryň geýýän Somali ýaly käbir arap ýurtlary esasan gara däl, reňkli.

Erkekleriň ak eşikleri diňe adaty we adaty reňkler. Bej, açyk gök, goňur-gyzyl, goňur we ş.m. ýaly gündelik saýlamalar köp, hatda zolaklar, kwadratlar we ş.m. alyp bolýar, erkekler hem gara eşik geýip bilerler, şaýy araplar belli bir döwürde gara eşik geýýärler, gara boýly we uzyn boýly arap ululary hakykatdanam agdyklyk edýär.
Arap erkekleriň eşikleri hökman ak däl
Araplar erkin erk edip bilmekleri üçin uzyn köýnek geýýärler. BAE-e syýahat edýän hytaýly syýahatçylaryň köpüsi, "mejbury görünýän ýaly" ak köýnekleri kärendesine alar ýa-da satyn alar. Asylsa, araplaryň asla manysy ýok.

Köp araplar üçin şu günki ak eşik kostýum, resmi köýnek ýaly. Köp adamlar ilkinji resmi ak donlaryny erkekligini görkezmek üçin özleriniň ýaş dabarasy hökmünde düzýärler. Arap ýurtlarynda erkekler esasan ak eşikli, aýallar bolsa gara eşikli. Esasanam Saud Arabystany ýaly berk yslam düzgünleri bolan ýurtlarda köçeler erkeklerden, ak we gara aýallardan doly.

Arap ak eşigi, Eastakyn Gündogardaky araplaryň nyşanly köýnegi. Arap eşikleri esasan ak, giň ýeňli we uzyn köýnekli. Ussatlykda ýönekeý we peslik bilen pesligiň arasynda tapawut ýok. Bu diňe bir ýönekeý adamlaryň adaty eşikleri däl, eýsem ýokary wezipeli işgärleriň köýnegi. Geýimleriň gurluşy möwsüme we eýesiniň ykdysady ýagdaýyna, şol sanda pagta, ýüplük, ýüň, neýlon we ş.m. baglydyr ...
Arap eşigi müňlerçe ýyl bäri çydap gelýär we yssyda we az ýagyşda ýaşaýan araplardan çalşyp bolmajak artykmaçlygy bar. Durmuş tejribesi, eşigiň ýylylyga garşy durmagyň we bedeni beýleki geýim görnüşlerinden has köp goramagyň artykmaçdygyny subut etdi.
Arap sebitinde tomusda iň ýokary temperatura 50 gradusa ýetýär we arap eşiginiň beýleki eşiklerden artykmaçlygy ýüze çykdy. Geýim daşyndan az mukdarda ýylylygy siňdirýär we içi ýokardan aşak birleşip, howa çalşygy turbasyny emele getirýär we howa aýlanýar we adamlary rahat we salkyn duýýar.

Nebit tapylmasa araplar hem şeýle geýindiler diýilýär. Şol döwürde araplar çarwa bolup, goýun we düýe sürüp, suwuň ýakasynda ýaşaýardylar. Geçi gamçyny eliňizde saklaň, gygyranyňyzda ulanyň, ony togalaň we ulanmaýan wagtyňyz kelläňiziň üstünde goýuň. Döwrüň üýtgemegi bilen häzirki baş zolagyna öwrüldi ...
Her ýerde özboluşly eşik bar. Japanaponiýada kimonos, Hytaýda Tang kostýum, ABŞ kostýum we BAE-de ak don bar. Bu resmi ýagdaýlar üçin köýnek. Hatda kämillik ýaşyna ýetjek käbir araplarda-da, ene-atalar arap erkekleriniň özboluşly erkeklik jadysyny görkezmek üçin, geljekki dabara sowgat hökmünde çagalary üçin ak don ýasaýarlar.

Eastakyn Gündogarda ýerli zalymlaryň geýen arassa, ýönekeý we atmosferaly ak eşigi ata-babalaryň eşiklerinden emele geldi. Hundredsüzlerçe ýyl ozal, hatda müňlerçe ýyl mundan ozal olaryň eşikleri birmeňzeşdi, ýöne şol döwürde ekerançylyk we çopançylyk jemgyýetinde ýaşaýardy, eşikleri bolsa häzirki döwürden has arassa däldi. Aslynda, häzirem oba ýerlerinde işleýänleriň köpüsine ak donuny arassa saklamak kyn düşýär. Şonuň üçin ak donuň dokumasy we arassalygy esasan adamyň durmuş ýagdaýyny we jemgyýetçilik ýagdaýyny görkezýär.

Arap aýallarynyň gara eşigi has ýumşakdyr. Köp reňkleriň arasynda gara iň oňat örtük effektine eýe bolup, erkekleriň ak donuny hem doldurýar. Ak we ak


Poçta wagty: 22-2021-nji oktýabr