Häzirki wagtda siziň bilen paýlaşylan mazmun arap eşikleriniň häsiýetidir

Häzirki wagtda siziň bilen paýlaşylan mazmun arap eşikleriniň häsiýetidir. Araplar haýsy mata geýýärler? Adaty eşikler ýaly her dürli matalar bar, ýöne bahasy tebigy taýdan gaty üýtgeşik. Hytaýda arap eşiklerini gaýtadan işlemekde ýöriteleşen zawodlar bar we önümler köp pul gazanýan arap dünýäsine eksport edilýär. Geliň bilelikde seredeliň.

Arap ýurtlarynda adamlaryň eşiklerini has ýönekeý diýip bileris. Erkekler esasan ak don geýýärler, aýallar bolsa gara don bilen örtülendir. Esasanam Saud Arabystany ýaly berk yslam düzgünleri bolan ýurtlarda köçeler hemme ýerde. Erkekler, ak we gara aýallar dünýäsi.

Adamlar arap erkekleriniň geýen ak eşikleriniň hemmesi birmeňzeş diýip pikir edip bilerler. Aslynda, eşikleri başga, ýurtlaryň köpüsiniň özüne mahsus stilleri we ululyklary bar. Adatça “Gondola” diýlip atlandyrylýan erkek eşikleri alsaň, Saud Arabystany, Sudan, Kuweýt, Katar, BAE we ş.m., şeýle hem Marokko, Owganystan kostýumlary we beýlekilerde jemi onlarça stil ýok. Bu, esasan, bedenindäki görnüşlere we öz ýurtlaryndaky adamlaryň isleglerine esaslanýar. Mysal üçin, sudanlylar köplenç uzyn we semiz, şonuň üçin sudanly arap eşikleri gaty ýumşak we semiz. Iki sany uly pagta jübüsini salýan ýaly Sudanda ak balak hem bar. Bilelikde tikilen, ýapon okokozuna derejesindäki sumo pälwanlarynyň geýmeginiň ýeterlikdiginden gorkýaryn.

Arap aýal-gyzlarynyň geýen gara eşikleri barada aýdylanda bolsa, olaryň stilleri has köp. Erkekleriň eşikleri ýaly ýurtlaryňam özboluşly stilleri we ululyklary bar. Şolaryň arasynda Saud Arabystany iň konserwatiw. Sogan, şarf, perde we ş.m. ýaly zerur esbaplar bilen bilelikde, ony geýenden soň tutuş adamy berk ýapyp biler. Gözelligi söýmek üçin dünýä inen arap aýal-gyzlary yslam düzgünleri bilen çäklendirilen hem bolsa, öz jesetlerini islege görä görkezmäge rugsat berilmeýär we açyk palto geýmäge ýaramly däl, ýöne hiç kim gara gara gülleri ýa-da açyk nagyşlary saklap bilmeýär. gara eşiklerine açyk güller (bu milli şertlere baglydyr) we gara eşikde owadan köýnek geýmegini saklap bilmeýär.

Ilki bilen "Abaya" diýilýän bu gara aýal eşigi ýönekeý we ýasamak aňsat, elbetde gaty gymmat däl diýip pikir etdik. Expertsöne hünärmenler bilen pikir alyşanymdan soň, dürli matalar, bezegler, ussatlyk, gaplamak we ş.m. sebäpli bahalaryň tapawudynyň göz öňüne getirişimizden has uludygyna düşündim. Birleşen Arap Emirlikleriniň söwda şäheri bolan Dubaýda ýokary derejeli aýal-gyzlaryň eşik dükanlaryna birnäçe gezek baryp gördüm. Ol ýerdäki gara aýal eşikleriň hakykatdanam gymmatdygyny, hersiniň ýüzlerçe, hatda müňlerçe dollar bahasy bolup biljekdigini gördüm! Şeýle-de bolsa, adaty arap dükanlarynda ak don we gara don bir dükanda bolup bilmez.

Araplar ýaşlygyndan bäri arap eşiklerini geýip gelýärler we bu adaty arap biliminiň bir bölegi ýaly. Childrenaş çagalar hem ak ýa-da gara köýnek geýýärler, ýöne olarda gaty köp sahna ýok, şonuň üçin olara seredip bilersiňiz. Esasanam arap maşgalalary dynç alyşa çykanda, hemişe gara we ak eşikli ylgaýan çagalar topary bolar, bu bolsa özboluşly eşikleri sebäpli dynç alyşa ajaýyp ýer berýär. Häzirki döwürde jemgyýetiň yzygiderli ösmegi bilen ýaş araplar kostýumlara, deri aýakgaplaryna we geýim geýimlerine höwes edýärler. Däp-dessurlara kynçylyk hökmünde düşünip bolarmy? Şeýle-de bolsa, bir zat anyk. Araplaryň geýiminde, asyrlardan bäri geçip giden birnäçe arap eşigi bolar.

Araplar uzyn köýnek geýmegi halaýarlar. Aýlag ýurtlarynyň adamlary diňe bir eşikde galman, eýsem beýleki arap sebitlerinde-de olary gowy görýärler. Bir seretseň, arap eşigi daşky görnüşi bilen birmeňzeş we birmeňzeş görünýär, ýöne aslynda has nepis.

Köýnek bilen pes hatar arasynda tapawut ýok. Olary ýönekeý adamlar geýýärler we banketlere gatnaşanda ýokary derejeli hökümet işgärleri hem geýýärler. Ummanda resmi ýagdaýlarda köýnek we pyçak geýmeli. Bu eşigiň daşarky arap milli eşigine öwrülendigini aýtmak bolar.

Bu eşik dürli ýurtlarda başgaça atlandyrylýar. Mysal üçin, Müsür oňa "Jerabiýa", Aýlag ýurtlarynyň käbirine "Dişidahi" diýýär. Diňe atlarda tapawutlar bolman, eýsem eşikler hem stil we iş taýdan tapawutlanýar. Sudanyň eşiginiň ýakasy ýok, büsti silindr görnüşli we iki sany uly pagta jübüsi birleşdirilen ýaly, öň we arka tarapda jübüler bar. Hatda ýapon sumo pälwanlary hem girip bilerler. Saud Arabystanynyň eşikleri beýik we uzyn. Veseňler içerde çyzyklar bilen örtülendir; Müsür görnüşindäki eşiklerde has ýönekeý we amaly bolan pes ýakalar agdyklyk edýär. Iň bellemeli zat, Omani eşigi. Bu stilde ýakasynyň golaýyndaky döşden 30 santimetr uzynlykdaky arkan gulagy we gulagyň aşagyndaky kiçijik bir açyklyk bar. Omanly erkekleriň gözelligini görkezýän ysly zatlary saklamaga ýa-da atyr sepmäge bagyşlanan ýer.

Iş sebäpli köp arap dostlary bilen tanyşdym. Goňşym mydama eşik hakda soraýandygymy görüp, köp müsürli eşikleriň Hytaýdan gelendigini öňe sürdi. Ilkibaşda ynanamokdym, ýöne birnäçe uly dükana baranymda, eşikleriň käbirinde hakykatdanam “Hytaýda öndürildi” sözleriniň bardygyny gördüm. Goňşulary Hytaý önümleriniň Müsürde gaty meşhurdygyny we “Made in China” -iň ýerli moda nyşanyna öwrülendigini aýtdylar. Esasanam Täze ýylda käbir ýaşlaryň eşiklerinde has köp "Made in China" söwda bellikleri bar.

Birnäçe ýyl mundan ozal bir arapdan eşik alanymda, ony otagda uzak wagtlap synap gördüm, ýöne nädip geýmelidigimi bilmedim. Ahyrynda kellesi bilen göni girdi we donuny ýokardan aşaklygyna bedenine goýdy. Özüňiziň portretiňizi aýna salanyňyzdan soň, hakykatdanam arap tagamy bar. Geýinmek usulymyň hiç hili düzgüniniň ýokdugyna, soňundan gaty gaharly däldigini öwrendim. Müsürliler ýapon kimonlary ýaly eşik geýmeýärler. Geýimleriň ýakasynda we ýeňlerinde hatar hatarlar bar. Diňe bu düwmeleri dakanyňyzda we çykaranyňyzda açmaly. Ilki bilen aýagyňyzy donuň içine salyp, aşakdan geýip bilersiňiz. Araplar aşa agramly we ýokarky we aşaky taraplar ýaly galyň, bedeniň şekilini örtüp bilýän göni eşik geýýärler. Araplar hakda däp bolan täsirimiz, erkek kellä geýilýän ak, aýal bolsa örtükli gara donly. Bu hakykatdanam has arap geýimidir. Adamyň ak donuna arap dilinde "Gundura", "Dish Dash" we "Gilban" diýilýär. Bu atlar dürli ýurtlarda dürli atlar bolup, aslynda şol bir zat, Aýlag ýurtlarda, Yrakda we Siriýada köplenç ulanylýan ilkinji söz


Poçta wagty: 22-2021-nji oktýabr