Kompaniýa habarlary

 • Häzirki wagtda siziň bilen paýlaşylan mazmun arap eşikleriniň häsiýetidir

  Häzirki wagtda siziň bilen paýlaşylan mazmun arap eşikleriniň häsiýetidir. Araplar haýsy mata geýýärler? Adaty eşikler ýaly her dürli matalar bar, ýöne bahasy tebigy taýdan gaty üýtgeşik. Hytaýda arap eşiklerini gaýtadan işlemekde ýöriteleşen zawodlar bar we ...
  Koprak oka
 • Ak don hakda azajyk bilim

  Araplar hakda däp bolan täsirimiz, erkek kellä geýilýän ak, aýal bolsa örtükli gara donly. Bu hakykatdanam has arap geýimidir. Adamyň ak donuna arap dilinde “Gundura”, “Dish Dash” we “Gilban” diýilýär ....
  Koprak oka
 • Kufis and prayer hat

  Kufiler we doga şlýapa

  Erkekler üçin kufi geýmek musulmanlaryň iň tanalýan ikinji aýratynlygy we birinjisi elbetde sakgal. Kufi musulman eşiklerini kesgitleýän eşik bolansoň, musulman erkek kişä her gün täze köýnek geýip biler ýaly köp kufiniň bolmagy peýdalydyr. Musulman Amerikalylarda onlarça ...
  Koprak oka