Moda Oman nagyşly şlýapa

Gysga düşündiriş:

Umman şlýapa, ýokary derejeli kompýuterde nagyşlanan şlýapa, dürli reňkler, dürli görnüşler, musulman erkekleriň gündelik geýimi, ulularyň ululygy: 54-58CM, çagalar: 50-53CM, moda

Uzak dowam edýän saksafon sazyny goşuň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

▲ Haryt maglumatlary:

Qualityokary hilli pagta materialy, berk we ýönekeý, geýmäge amatly, dem alýan we çydamly.
Göçme, ýeňil we götermek aňsat, ony sumkanyň içine salyň, islän wagtyňyz, islendik ýerde geýip bilersiňiz.
Köp gezek ulanylsa, gündelik kellä geýilýän eşikler, musulmanlaryň doga eşikleri bolup biler.
Gurban baýramy, Remezan, doga, namaz okamak ýa-da beýleki ajaýyp wakalar üçin gowy Hui musulman sowgatlary.
Dürli ululykda, islegleriňize görä dogry birini saýlap bilersiňiz.

Bukja aşakdakylary öz içine alýar:
Erkekleriň doga şlýapa 1 bölek

Bellikler:
El bilen ölçemek sebäpli 1-2 sm ýalňyşlyga ýol bermegiňizi haýyş edýäris.
Dürli monitorlaryň arasyndaky tapawut sebäpli surat önümiň hakyky reňkini görkezip bilmez.

▲ Esasy maglumatlar:

Nesil:

Ulular

Jyns:

Erkek

Material:

100% poliester, poliester

Ölçegi:

54-58 sm, 54 * 58 dýuým ýa-da özleşdirilen

Stil:

Surat

Nusga:

Nagyşlanan

Gelip çykyşy:

Jiangsu, Feng okrugy

Önümiň ady:

Arap şlýapa

Reňk:

Ak we reňk

Logotip:

Hususylaşdyrma alyň

Aýratynlyklary:

Nagyşlanan

Hil:

Qualityokary hilli

Şlýapa stili:

Tegelek

OEM / ODM:

Örän meşhur

▲ Üpjünçilik kuwwaty:

Aýda takmynan 1 million

Dükanymyza hoş geldiňiz, ýokary hilli önümleri lomaý lomaý bahalar we çalt eltip bermek bilen meşgullanýarys. Kompaniýamyz elektron söwda bilen meşgullanýar. Sargyt tölegini alanymyzdan soň sargydyňyz bize 1-3 günüň içinde iberiler, bu dükanda söwda tejribesinden kanagatlanarsyňyz. Sargyt goýmazdan ozal ululykdaky maglumatlary barlaň. Allhli ululyklar el bilen ölçelýär we birneme gyşarmak bolup biler. Uzak wagtlap düşünersiňiz we hyzmatdaş bolarsyňyz diýip umyt edýäris.

Syýasat maglumatlary
Önümiň beýanyna laýyk gelmeýän bolsa ýa-da hil taýdan kynçylyk çekýän bolsa, alyjy önümi alnan gününden başlap 7 günüň dowamynda önümi yzyna gaýtaryp berip biler. Alyjylar ýagdaýa görä alnan gaýtarylan harytlary götermeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary