5-10CM Ak Saud Arabystanynyň keşdeli şlýapa

Gysga düşündiriş:

Arap nagyşly ak şlýapa, ak, altyn, kümüş öndürilip bilner, ulularyň ululygy: 54-58CM, çagalar: 50-53CM, özüňizi gowy duýuň, dürli etnik nagyşlar, bu şlýapa musulman erkekler tarapyndan gowy görülýär, iň köp satylýan ýerim kompaniýasyndan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

▲ Haryt maglumatlary:

Reňkli arap şlýapalary ýokary dykyzlykly himiki süýümli matalardan ýasalyp, ýokary derejeli kompýuter keşdeli maşynlar bilen ajaýyp nagyşlar, soňra bolsa el kesmek, tikmek, gözden geçirmek, gaplamak we beýleki amallar. Önümler esasan musulman erkekler üçin gündelik durmuşda ybadat etmek ýa-da geýmek üçin ulanylýar. Biziň kompaniýamyz köp ýyllyk iş tejribesi bolan nagyş öndürijisi dürli nagyşlary ýasaýar. Theyllaryň dowamynda öndürilen nagyşlar içerde we daşary ýurtlarda musulmanlar tarapyndan gowy görülýär. Şeýle hem, nusgalara görä düzülip bilner. Indi aýda 1 milliondan gowrak arap şlýapa öndürip biler.

100% pagta
Bu ýokary derejeli pes derejeli kelleli şlýapa trikota f fasuly, ýylyň dowamynda geýmek üçin amatly we men buýsanýaryn. Elmydama reňk kombinasiýalaryny täzeleýäris!
Ajaýyp rahat-ak Saud Arabystanynyň keşdeli şlýapa, ýumşak degmek bilen ýokary hilli trikotaotton pagtadan dokalan. Allhli saç düzümleri, şol sanda kelleli kelleler üçin örän amatly. Pagta ýüpümiz tomusda çyglylygy siňdirmäge we gyşda ýylylygy saklamaga kömek edýär.
Ajaýyp kaska örtügi - Pes derejeli dizaýnymyz, motosikller, welosipedler we sport kaskalary üçin kaska asmagy ýaly ideal görnüşde gulaklaryň üstünde ýerleşýär. Haýsy kaskada oýnasaňyz ýa-da münseňizem, rahatlyk we gorag gatlagyny goşup bilersiňiz.
Kanagatlandyrma - Tötänleýin köýnek ýa-da açyk açyk işjeňlik üçin örän amatly ýokary hilli noýba, şlýapa we şapkalara üns berýäris. Highokary hilli materiallarymyz bilen gurluşlarymyzyň arasyndaky tapawudy duýarsyňyz. Müňlerçe kanagatlanan müşderä goşulyň.

▲ Esasy maglumatlar:

Nesil:

Ulular

Jyns:

Erkek

Material:

100% poliester, poliester

Ölçegi:

54-58 sm, 21-23 dýuým ýa-da özleşdirilen

Stil:

Musulman stili

Nusga:

Nagyşlanan

Gelip çykyşy:

Jiangsu, Feng okrugy

Önümiň ady:

Arap şlýapa

Reňk:

Ak we reňk

Logotip:

Hususylaşdyrma alyň

Aýratynlyklary:

Nagyşlanan

Hil:

Qualityokary hilli

Şlýapa stili:

Tegelek

OEM / ODM:

Örän meşhur

▲ Üpjünçilik kuwwaty:

Aýda takmynan 1 million

Haýsydyr bir kemçiligi we zyýany gizlemän, ähli önümlerimizi aç-açan suratlandyrmaga çalyşýarys. Şeýle hem, satyn almazdan ozal müşderilerimize has gowy pikirler bermek üçin mümkin boldugyça ýokary hilli suratlar ýasaýarys. Şonuň üçin suratlara we düşündirişlere gowy göz aýlaň. köp sagbol
Ussatlyk ajaýyp, ellik gabat gelýär we ony geýeniňizde kelläňiziň ýokarsyna belli bir ygtyýar elementini goşýar. Birkemsiz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary